Japanilaiset rakastavat tietojen keräämistä

Japanilaisten perusteellisuus merkitsee mm. sitä, että japanilaiset yritykset keräävät ja analysoivat uusia liiketoimiaan koskevaa informaatiota paljon enemmän ja perusteellisemmin kuin muissa maissa on tapana. Päätöksen tekoon päästään siten vasta pitkän, järkevän harkinnan jälkeen. Niinpä esimerkiksi johtaviksi futurologeiksi tunnustetut amerikkalaiset tutkijat kuten Herman Kahn, Peter Drucker ja John Kenneth Galbraith ovat saaneet innovatiivisilla ajatuksillaan ehkä enemmän huomiota osakseen japanilaisten liikemiesten keskuudessa kuin kotimaassaan. Suurten japanilaisten yritysten erinomaisen menestyksen erääksi keskeiseksi tekijäksi ovat monet tutkijat maininneet nimenomaan japanilaisten yritysten ylivoimaisen tietämyksen, jonka kerääminen luonnollisesti vaatii suuria ponnisteluja. Japanilaiset yritykset harjoittavat kärsivällisesti jatkuvaa informaatioaineiston keräämistä markkinatilanteesta. Tietojen kerääminen on suorastaan institutionalisioitu toimintamuoto Japanin kulttuurissa ja yrityselämässä. Tässä yhteydessä olisi solvaavaa puhua teollisuusvakoilusta.
Japanilaisia arvostellaan yleisesti esitettyjen asioiden viivyttelystä, jopa taitavasta viivyttelytaktiikasta ja -politiikasta. Aina ei kuitenkaan ole kysymys tietoisesta pyrkimyksestä asian viivyttelyyn, vaan asian käsittelyn pitkittyminen johtuu asian luonteesta ja japanilaisille ominaisista menettelytavoista. Japanilaiset haluavat yleensä pohtia liikeasioitaan varovaisesti ja perinpohjaisesti, laaja-alaisesti ja pikkutarkasti.
Japanilaisten tarve ja alttius kerätä informaatiota johtuu siitä, että he katsovat tarvitsevansa tarkkoja tietoja päätöstensä tekemiseen. Jos suomalaiselta yritykseltä pyydetään neuvottelun kuluessa tarkempia asiatietoja neuvoteltavista kysymyksistä, neuvottelijan ei suinkaan odoteta esittävän tyhjentävästi tietojaan kerralla. Mikäli lisätietoja vielä toivotaan, suomalainen voi miellyttää kuulijoitaan ilmoittamalla, että palattuaan Imperial-hotelliin hän pyrkii mielihyvin hankkimaan asiasta lisätietoja huomista kokousta varten. Seuraavana päivänä tärkeiden lisätietojen dramaattinen esittäminen voi lopullisesti varmistaa sopimukseen pääsyn. Tällainen menettely ei sitä paitsi aiheuta mitään lisävaivaa, jos kaikki nämä tiedot olivat alusta pitäen suomalaisen neuvottelijan salkussa. Uteliaisuutta herättävä, hämmästyttävän nopea vastauksen hankkiminen saattaa olla avuksi neuvotteluissa.
Japanilaisten yritysten erinomaisia tuloksia saavuttaneisiin johtamistapoihin liittyy perusteellisen tietojen hankinnan ohella muitakin japanilaisia piirteitä kuten yhteiskunnallis-taloudellisten ongelmien ymmärtäminen, kärsivällisyys, taito hoitaa asioita mahdollisimman yksinkertaisella tavalla, “suurellisen ajattelun” soveltaminen yritysstrategiaan sekä tottumus hoitaa asioita hyvän kuuntelijan menetelmällä.
Monet eri alojen asiantuntijat ovat selittäneet Japanin menestyksen johtuvan myös kulttuuripiirteistä, jotka ovat yhtä vanhoja kuin Japani itse. Tällaisia kulttuuripiirteitä ovat esimerkiksi kilpailuhenki, konsensus-ajattelu, futurismi ja laadun arvostus. Jokainen näistä tekijöistä vaikuttaa ainakin jollakin tavalla japanilaisten toimintaan.

Valikoituja kirjan teemoja

Glokalisaatio

Globalisoitumisen yhteydessä tapahtuu myös alueellista ja paikallistumiskehitystä, lokalisoitumista, erityisesti pyrkimystä hallinnon hajasijoitukseen ja paikallisen päätöksenteon lisäämiseen. Tällaista samanaikaista globalisoitumista ja lokalisoitumista tutkijat ovat nimittäneet glokalisaatioksi. Japanilaiset ovat yleisesti tajunneet, että kansojen ja tapojen moninaisuus on tunnustettava itseisarvo. Jokaisella kansalla on oma identtisyytensä ja jokaisen tulisi tiedostaa paikkansa. Tiedostamatta omaa itseään ja omia tavoitteitaan kansakunnan on vaikeata selviytyä ja pitää puoliaan globalisoitumiskehityksessä...
Sanaa globalisaatio, maailmanlaajuistuminen tai maapalloistuminen, käytettiin tiettävästi ensimmäisen kerran vuonna 1962. Tutkimuksen mukaan Yhdysvaltain valtalehdet The New York Times ja The Washington Post käyttivät sanaa 1990luvun puoliväliin asti vain satunnaisesti. Sen jälkeen sanan käytön kasvukäyrä on ollut hyvin jyrkkä. Muutaman viime vuoden aikana globalisaatiosta on kirjoitettu tuhansia akateemisia tutkimuksia ja julkaistu satoja kirjoja. Miltei jokainen kirjoittaja näyttää määritelleen sanan merkityksen omalla tavallaan.
Globalisaatio maailman talouksien ja yhteiskuntien lisääntyvä yhdentymiskehitys on ollut viime vuosien kansainvälisen talouskeskustelun ja kiistelyn eräs kuumimmista aiheista. Globalisaatio on antanut taloudelliselle toiminnalle uusia ja houkuttelevia mahdollisuuksia. Sen myönteisenä piirteenä on nähty Kiinan, Intian ja muiden pari vuosikymmentä sitten köyhinä pidettyjen maiden nopea edistyminen ja köyhyyden väheneminen. Monissa piireissä on juhlittu globalisaation saavuksia aikamme merkittävimpinä tapahtumina. Globalisaatio on saattanut ihmiset ja kansakunnat läheisemmiksi. Sen avulla on syntynyt enemmän rikkautta ja hyvinvointia kuin mitkään aikaisemmat sukupolvet ovat kokeneet. Yhdessä informaatioteknologian huiman kehityksen kanssa globalisaatio on lyhyessä ajassa mullistanut elämämme maailmankylässä.
Globalisaatio on kuitenkin synnyttänyt myös merkittävää kansainvälistä vastustusta, koska sen on katsottu edistäneen epätasaarvoa ja ympäristön huononemista. Esimerkiksi Afrikkaa koskevat globalisaation selvitykset osoittavat, että sen ulkopuolelle jääneet maat ovat kokeneet globalisaation luoneen ja pakottavalla tavalla tyrkyttäneen niille turmiollisia menettelytapoja, jotka ovat johtaneet yhteiskunnan raakaaineiden riistoon. Globalisaatio ei ole toiminut toivotulla tavalla myöskään sen vuoksi, ettei se ole levinnyt kaikkialle maailmassa. Afrikan köyhät maat eivät ole kyenneet integroitumaan globaaliin talouteen. Syynä voi olla yksinkertaisesti se, ettei köyhä maa eivätkä sen kansalaiset ole kyenneet kehittymään globalisoitumisen edellyttämälle tasolle...
Maailmanlaajuisena ilmiönä globalisoituminen edustaa pitkän ja monimutkaisen kehityksen tulosta. Japanin globalisoitumisesta puhuttaessa on sen sijaan syytä korostaa, että kysymys on vasta 1980luvulla aktiivisesti alkaneesta ja sen loppupuolella voimistuneesta kehityksestä. Japanille globalisoituminen on aiheuttanut tuotantoelämän jatkumisen, työllisyyden säilymisen ja hyvinvoinnin kannalta uudenlaisen, uhkaavalta tuntuvan tilanteen. Ilmiö on viime aikoina tullut suomalaisillekin hyvin tutuksi. Japanissa se on herättänyt kysymyksen, miten kotimainen tuotanto kyetään säilyttämään riittävän korkealla tasolla täystyöllisyyden ylläpitämiseksi, kun pääomat liikkuvat vapaasti ja globalisoituneet yritykset siirtävät tuotantoaan itselleen edullisimpiin olosuhteisiin maasta toiseen...
Sivut 87, 218, 222, 235236, 239240, 264, 315, 324, 338344, 369
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään