Kielitaidon puutteellisuuden haitat

Japanilaisten tiedetään harjoittavan nykyään runsaasti jatko-opintoja Yhdysvaltain ja Englannin parhaissa yliopistoissa. Sekä eri ministeriöt että yritykset lähettävät lupaavia nuoria työntekijöitään harjoittamaan työnantajan kustannuksella ulkomaisia lisäopintoja. Ulkomaalaiset kauppaneuvottelijat tapaavat kuitenkin harvoin tällaisia kielitaitoisia ja länsimaista ajattelutapaa ymmärtäviä henkilöitä. Yksinkertainen selitys tähän on se, että yritykset eivät yleensä sijoita näitä henkilöitä neuvottelutehtäviin ulkomaalaisten kanssa, vaan heitä kierrätetään kotimaahan paluunsa jälkeen yrityksessä mitä erilaisimmissa tehtävissä, joilla ei yleensä ole mitään yhteyttä asianomaisen yliopistolliseen koulutukseen. Tämä vaikuttaa meistä ehkä hyvän koulutuksen haaskaamiselta, mutta japanilaisen yrityksen näkökulmasta heidän näkemystään yrityksen eri toiminnoista pyritään laajentamaan ja syventämään, jotta he myöhemmin kypsyisivät ottamaan vastuun yrityksen johtopaikoilla.
Japanilaiset myöntävät itsekin auliisti, että heidän kielitaitonsa on yleensä hyvin heikko. Poikkeuksena ovat tietenkin ulkomailla opiskelleet ja kansainvälisissä tehtävissä ulkomailla asuneet henkilöt. Suomalaisiin verrattuna japanilaisten on paljon hankalampaa oppia vieraita kieliä. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että heidän ei tarvitse suomalaisten tapaan lukea yliopistossa vieraskielistä kirjallisuutta, koska japanilaisilla on riittävästi varoja kaiken tarvittavan kirjallisuuden kääntämiseen japanin kielelle. Myös elokuvissa ja televisiofilmeissä käytetään japanin kielistä jälkiäänitystä. Amerikkalaisissa lännenfilmeissäkin esimerkiksi revolverisankarit murahtelevat japanilaisten samuraisotilaiden aidoin äänenpainoin.
Heikon kielitaitonsa ohella on syytä todeta, etteivät japanilaiset halua neuvotella vieraalla kielellä, vaikka sitä osaisivatkin. Niinpä neuvotteluissa ulkomaalaisten kanssa käytetään normaalisti tulkkeja. Japanilaisessa yrityksessä vieraileva ulkomaalainen ei voi pyytää yrityksen kielitaitoisia henkilöitä toimimaan tulkkina, vaan hänen on syytä ottaa mukaansa oma tulkkinsa. Ammattitulkkeja onkin Tokiossa runsaasti tarjolla. Hyvästä tulkista on neuvotteluissa paljon apua. Oikean käännöksen varmistamiseksi on yleensä syytä käydä yhdessä tulkin kanssa etukäteen läpi neuvotteluissa esille otettavat kysymykset.
Japanilaisten kielitaidon puutteellisuuksien ja erilaisen kulttuuriperinteen johdosta suomalaisen ei yleensä pidä ryhtyä kertomaan heille vitsejä englannin kielellä. Muutaman päivällispuheissa kertomani vitsin aiheuttaman hämmennyksen jälkeen olen suositellut suomalaisille vierailijoille vitsien unohtamista. Vitsien ymmärtämisessä on suuria eroja eri kansallisten kulttuurien välillä. Kerrottuasi vitsin japanilaiset kuulijat saattavat mumista ihmetellen, että “ai, niinkö se on?” Tilannetta ei silloin paljon pelasta, vaikka vitsin kertoja ryhtyisi selittämään, että kysymyksessä oli vitsi.
Japanilaiselle ei pidä myöskään koskaan esittää suoraa pyyntöä kuten esimerkiksi “voitteko hoitaa asian esittämälläni tavalla?” Tämä vaikuttaisi japanilaisesta liian voimakkaalta vaatimukselta. Japanilaisen mielestä olisi miellyttävämpää toimia pyyntönne mukaisesti, jos se formuloitaisiin esimerkiksi seuraavasti: “Antaisin suuren arvon sille, jos Te, Herra Tanaka, voisitte hoitaa tämän asian ystävällisenä suosionosoituksena minua kohtaan. Voisitteko ystävällisesti ottaa tämän ehdotukseni tutkittavaksenne ja harkita sitä kaikessa rauhassa. Olisin hyvin kiitollinen, jos haluaisitte neuvoa minua siitä, tulisiko minun vielä selventää joitakin lisäkysymyksiä, jotta voisin hoitaa tämän liiketoimen menestyksellisesti toivomallanne tavalla molempien osapuolten edun mukaisesti. Arvostaisin suuresti neuvojanne. En halua kiirehtiä asian käsittelyä, mutta ehkä voisitte muutaman viikon kuluttua ystävällisesti ilmoittaa minulle telefaxilla, olisiko minun puoleltani vielä jotakin tehtävissä asian käsittelyn edistämiseksi?” Tällainen selittely voi monen mielestä vaikuttaa suomalaisen suusta turhan pitkältä ja monimutkaiselta. On kuitenkin muistettava, että keskustelu käydään Japanissa, jossa kohteliaalla ja kaunistelevalla esitystavalla saavutetaan tuloksia.

Valikoituja kirjan teemoja

Glokalisaatio

Globalisoitumisen yhteydessä tapahtuu myös alueellista ja paikallistumiskehitystä, lokalisoitumista, erityisesti pyrkimystä hallinnon hajasijoitukseen ja paikallisen päätöksenteon lisäämiseen. Tällaista samanaikaista globalisoitumista ja lokalisoitumista tutkijat ovat nimittäneet glokalisaatioksi. Japanilaiset ovat yleisesti tajunneet, että kansojen ja tapojen moninaisuus on tunnustettava itseisarvo. Jokaisella kansalla on oma identtisyytensä ja jokaisen tulisi tiedostaa paikkansa. Tiedostamatta omaa itseään ja omia tavoitteitaan kansakunnan on vaikeata selviytyä ja pitää puoliaan globalisoitumiskehityksessä...
Sanaa globalisaatio, maailmanlaajuistuminen tai maapalloistuminen, käytettiin tiettävästi ensimmäisen kerran vuonna 1962. Tutkimuksen mukaan Yhdysvaltain valtalehdet The New York Times ja The Washington Post käyttivät sanaa 1990luvun puoliväliin asti vain satunnaisesti. Sen jälkeen sanan käytön kasvukäyrä on ollut hyvin jyrkkä. Muutaman viime vuoden aikana globalisaatiosta on kirjoitettu tuhansia akateemisia tutkimuksia ja julkaistu satoja kirjoja. Miltei jokainen kirjoittaja näyttää määritelleen sanan merkityksen omalla tavallaan.
Globalisaatio maailman talouksien ja yhteiskuntien lisääntyvä yhdentymiskehitys on ollut viime vuosien kansainvälisen talouskeskustelun ja kiistelyn eräs kuumimmista aiheista. Globalisaatio on antanut taloudelliselle toiminnalle uusia ja houkuttelevia mahdollisuuksia. Sen myönteisenä piirteenä on nähty Kiinan, Intian ja muiden pari vuosikymmentä sitten köyhinä pidettyjen maiden nopea edistyminen ja köyhyyden väheneminen. Monissa piireissä on juhlittu globalisaation saavuksia aikamme merkittävimpinä tapahtumina. Globalisaatio on saattanut ihmiset ja kansakunnat läheisemmiksi. Sen avulla on syntynyt enemmän rikkautta ja hyvinvointia kuin mitkään aikaisemmat sukupolvet ovat kokeneet. Yhdessä informaatioteknologian huiman kehityksen kanssa globalisaatio on lyhyessä ajassa mullistanut elämämme maailmankylässä.
Globalisaatio on kuitenkin synnyttänyt myös merkittävää kansainvälistä vastustusta, koska sen on katsottu edistäneen epätasaarvoa ja ympäristön huononemista. Esimerkiksi Afrikkaa koskevat globalisaation selvitykset osoittavat, että sen ulkopuolelle jääneet maat ovat kokeneet globalisaation luoneen ja pakottavalla tavalla tyrkyttäneen niille turmiollisia menettelytapoja, jotka ovat johtaneet yhteiskunnan raakaaineiden riistoon. Globalisaatio ei ole toiminut toivotulla tavalla myöskään sen vuoksi, ettei se ole levinnyt kaikkialle maailmassa. Afrikan köyhät maat eivät ole kyenneet integroitumaan globaaliin talouteen. Syynä voi olla yksinkertaisesti se, ettei köyhä maa eivätkä sen kansalaiset ole kyenneet kehittymään globalisoitumisen edellyttämälle tasolle...
Maailmanlaajuisena ilmiönä globalisoituminen edustaa pitkän ja monimutkaisen kehityksen tulosta. Japanin globalisoitumisesta puhuttaessa on sen sijaan syytä korostaa, että kysymys on vasta 1980luvulla aktiivisesti alkaneesta ja sen loppupuolella voimistuneesta kehityksestä. Japanille globalisoituminen on aiheuttanut tuotantoelämän jatkumisen, työllisyyden säilymisen ja hyvinvoinnin kannalta uudenlaisen, uhkaavalta tuntuvan tilanteen. Ilmiö on viime aikoina tullut suomalaisillekin hyvin tutuksi. Japanissa se on herättänyt kysymyksen, miten kotimainen tuotanto kyetään säilyttämään riittävän korkealla tasolla täystyöllisyyden ylläpitämiseksi, kun pääomat liikkuvat vapaasti ja globalisoituneet yritykset siirtävät tuotantoaan itselleen edullisimpiin olosuhteisiin maasta toiseen...
Sivut 87, 218, 222, 235236, 239240, 264, 315, 324, 338344, 369
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään