Vauras ja tasa-arvoinen kansa

Japanilaiset toteuttivat 1900-luvun jälkipuoliskolla vanhan unelmansa, koko kansakunnan hyvinvoinnin saavuttamisen. Japani on pyrkinyt luomaan kansalaisilleen vauraan ja mahdollisimman tasa-arvoisen elintason ja elämisen edellytykset riippumatta ihmisten työ-tehtävistä ja asuinpaikasta. Sen nykyiset yhteiskunnalliset järjestelmät, hallinto, yksityis-sektorin toiminnan sääntely, opetuslaitos ja sosiaaliturvajärjestelmä ovat pitkään ja yleensä varsin tehokkaasti toimineet asetettujen päämäärien saavuttamiseksi. Tuloerot ovat teolli-suusmaiden pienimpiä. Yli 90 % kansasta uskoo kuuluvansa keskiluokkaan. Alimpaan yhteiskuntaluokkaan lukeutuu vain alle kuusi prosenttia ja yläluokkaan hieman yli pro-sentti.
Japani on kehittynyt demokratiaksi, jota Japanin yhteiskunnassa pidetään tasa-arvoisuuden synonyymina. Japanilaiset ovat niputtaneet tasa-arvon, yhdenmukaisuuden, samankaltai-suuden ja yhteisöllisyyden kokonaisuudeksi, jota he kutsuvat demokratiaksi. Eräissä kou-luissakin opettajat ovat arvostelleet koko luokkaa yhtenä kokonaisuutena sen keskimääräisiä saavutuksia vastaavalla arvosanalla.
Sivu 218

Valikoituja kirjan teemoja

Japanin demokratisointi

Sodan jälkeen Yhdysvaltojen miehityshallinto halusi rohkaista ja suosia demokraattisten järjestöjen perustamista työvoiman, teollisuuden ja maatalouden aloilla. Tavoitteena oli demokratisoida Japanin kansa ja sen elämä. Demokratisoinnin nimissä MacArthur ohjittiin puhdistamaan Japanin elinkeinoelämä johtajistaan, "jotka eivät johtaisi Japanin tulevia taloudellisia ponnistuksia yksinomaan rauhanomaisia päämääriä palveleviksi\". Puhdistus koski myös henkilöitä, joiden katsottiin osallistuneen Japanin sotaponnisteluihin. Kriteeriä voitiin soveltaa keneen tahansa sodan aikana sotilastehtävissä tai talouselämässä toimineeseen henkilöön. Seurauksena oli laaja \"yhteistoimintamiesten\" ajojahti. Vain hyvin harvat sodan aikaisista talouselämän johtohenkilöistä saivat pitää paikkansa. Riistämällä liike-elämältä ja teollisuudelta johtajat ne painettiin entistä syvempään kaaokseen...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään