Talouden rakennemuutosohjelma

Japanin hallitus teki merkittäviä ratkaisuja hyväksyessään uuden taloudellisen rakennemuutosohjelman. Ohjelman mukaisesti Japanin hallitus ryhtyi kiihdyttämään suurten muutosten tekemistä talouselämän rakenteisiin. Muutosten tuli olla sopusoinnussa kansainvälisten sääntöjen kanssa. Tavoitteisiin pyrittiin toteuttamalla laaja-alaisia toimenpiteitä säännösten liberalisoinnin, järjestelmien uudistamisen sekä eri aloja hoitavien viranomaisten tehokkaan ja koordinoidun tutkimus- ja kehittämistyön avulla.
Uusille liiketoiminnoille suotuisan ympäristön kehittäminen oli eräs keskeisistä hallituksen päämääristä. Tätä tarkoitusta varten hallitus ryhtyi laatimaan ohjelmia uusille, kasvupotentiaalia osoittaville aloille. Hallitus valitsi 15 alaa, joilla se katsoi olevan kasvupotentiaalia. Varmistaakseen, että yritykset voivat näillä aloilla saavuttaa mahdollisimman suuren elinvoiman ja tarjota työpaikkoja, hallitus ryhtyi liberalisoimaan säännöksiä sekä tukemaan avainasemassa pitämiensä ihmisresurssien ja teknologian kehittämistä siten, että ne palvelisivat kunkin alan tarpeita.
Sivut 264-266

Valikoituja kirjan teemoja

Maatalouspolitiikka

Korkeiden kotimaisten ja alhaisten ulkomaisten maataloustuotteiden hintojen välinen kuilu syveni 1980-luvulla edelleen jenin arvonnousun ja alenevien maailmanmarkkinahintojen myötä. Vääristyneet hinnat olivat esimerkkinä siitä, miten jenin nouseva vaihtoarvo teki Japanin talouden uudistamisen välttämättömäksi. Japanin maatalouspolitiikassa vastustettiin vielä 1980-luvun puolivälissä muutoksia, vaikka radikaalisten uudistusten tarve oli huutava. Maataloudelle annettu suojelu on ollut luonteenomaista Japanin pyrkimykselle säilyttää kotimaiset talousjärjestelmänsä, vaikka ne eivät enää vaikuttaneet kansainvälisten näkökohtien kannalta järkeviltä. Japanin suljettujen ovien maatalouspolitiikka ärsytti muita maita ja lisäsi paineita Japanin eristämiseksi globaalista yhteisöstä.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään