Kansainvälistymisen merkitys japanilaisille

Muut maat ovat pitkään vaatineet Japania kansainvälistymään. Nykyään japanilaisetkin haluavat kansainvälistyä. Kansainvälistymisen vaatimisesta ei ole sen sijaan esitetty selvää sisällöllistä määritelmää. Japanissa ei ole myöskään syntynyt kansallista konsensusta siitä, mitä kansainvälistymisen tulisi käsittää eli mitä japanilaisten tulisi tehdä muuttaakseen yhteiskuntansa paremmin kansainvälisiä vaatimuksia vastaavaksi...
Euroopassa ja Yhdysvalloissa on tarkasteltu Japanin ja länsimaiden eroavuuksia yleistetysti "idän ja lännen" välisinä eroina. Kun japanilaiset sen sijaan tarkastelevat suhdettaan Aasian maihin, heidän on ollut vaikeata löytää riittävästi yhteisiä nimittäjiä voidakseen samaistua erilaisista ja eri tasoilla elävistä kansoista ja kulttuureista koostuvaan "idän ryhmään"...
Japani on itse joutunut eriarvoisen kansainvälistämisen uhriksi. Monet japanilaiset tuntevat siten hyvin katkeruuden, jota vieraan kulttuurin ja sen menetelmien pakottaminen voi synnyttää. Japanilaiset yritysjohtajat ovatkin jatkuvasti korostaneet, ettei heidän yrityksensä kansainvälistyminen merkitse yhtäläisen yrityskulttuurin soveltamista kaikkialla maailmassa. Japanilainen yritys toimii "maassa maan tavalla", noudattaa paikallisia sääntöjä ja kunnioittaa asemamaan kulttuuriperinteitä, esimerkiksi uskonnosta johtuvia tapoja. Kun japanilaiset puhuvat kansainvälistymisestä, he tarkoittavat sillä haluavansa tulla kansainvälisen yhteisön hyväksymäksi. Kansainvälistäminen japanilaisessa mielessä tarkoittaa loputonta prosessia, jolla ihmiset kehittävät itseään ottamalla oppia muista.
Eräistä kansainvälistymiseen liittyvistä seikoista on Japanissa päästy laajaan yhteisymmärrykseen. Yksimielisyys vallitsee siitä, ettei kansainvälistyminen ole Japanin sisäisen dynamismin tuote. Sen on aiheuttanut maailmalla tapahtuneista muutoksista syntynyt ulkoinen paine. Kansainvälistyminen ymmärretään täten nimenomaan Japanin reaktioksi ulkomaisiin ärsykkeisiin.
Sivut 325-327

Valikoituja kirjan teemoja

Glokalisaatio

Globalisoitumisen yhteydessä tapahtuu myös alueellista ja paikallistumiskehitystä, lokalisoitumista, erityisesti pyrkimystä hallinnon hajasijoitukseen ja paikallisen päätöksenteon lisäämiseen. Tällaista samanaikaista globalisoitumista ja lokalisoitumista tutkijat ovat nimittäneet glokalisaatioksi. Japanilaiset ovat yleisesti tajunneet, että kansojen ja tapojen moninaisuus on tunnustettava itseisarvo. Jokaisella kansalla on oma identtisyytensä ja jokaisen tulisi tiedostaa paikkansa. Tiedostamatta omaa itseään ja omia tavoitteitaan kansakunnan on vaikeata selviytyä ja pitää puoliaan globalisoitumiskehityksessä...
Sanaa globalisaatio, maailmanlaajuistuminen tai maapalloistuminen, käytettiin tiettävästi ensimmäisen kerran vuonna 1962. Tutkimuksen mukaan Yhdysvaltain valtalehdet The New York Times ja The Washington Post käyttivät sanaa 1990luvun puoliväliin asti vain satunnaisesti. Sen jälkeen sanan käytön kasvukäyrä on ollut hyvin jyrkkä. Muutaman viime vuoden aikana globalisaatiosta on kirjoitettu tuhansia akateemisia tutkimuksia ja julkaistu satoja kirjoja. Miltei jokainen kirjoittaja näyttää määritelleen sanan merkityksen omalla tavallaan.
Globalisaatio maailman talouksien ja yhteiskuntien lisääntyvä yhdentymiskehitys on ollut viime vuosien kansainvälisen talouskeskustelun ja kiistelyn eräs kuumimmista aiheista. Globalisaatio on antanut taloudelliselle toiminnalle uusia ja houkuttelevia mahdollisuuksia. Sen myönteisenä piirteenä on nähty Kiinan, Intian ja muiden pari vuosikymmentä sitten köyhinä pidettyjen maiden nopea edistyminen ja köyhyyden väheneminen. Monissa piireissä on juhlittu globalisaation saavuksia aikamme merkittävimpinä tapahtumina. Globalisaatio on saattanut ihmiset ja kansakunnat läheisemmiksi. Sen avulla on syntynyt enemmän rikkautta ja hyvinvointia kuin mitkään aikaisemmat sukupolvet ovat kokeneet. Yhdessä informaatioteknologian huiman kehityksen kanssa globalisaatio on lyhyessä ajassa mullistanut elämämme maailmankylässä.
Globalisaatio on kuitenkin synnyttänyt myös merkittävää kansainvälistä vastustusta, koska sen on katsottu edistäneen epätasaarvoa ja ympäristön huononemista. Esimerkiksi Afrikkaa koskevat globalisaation selvitykset osoittavat, että sen ulkopuolelle jääneet maat ovat kokeneet globalisaation luoneen ja pakottavalla tavalla tyrkyttäneen niille turmiollisia menettelytapoja, jotka ovat johtaneet yhteiskunnan raakaaineiden riistoon. Globalisaatio ei ole toiminut toivotulla tavalla myöskään sen vuoksi, ettei se ole levinnyt kaikkialle maailmassa. Afrikan köyhät maat eivät ole kyenneet integroitumaan globaaliin talouteen. Syynä voi olla yksinkertaisesti se, ettei köyhä maa eivätkä sen kansalaiset ole kyenneet kehittymään globalisoitumisen edellyttämälle tasolle...
Maailmanlaajuisena ilmiönä globalisoituminen edustaa pitkän ja monimutkaisen kehityksen tulosta. Japanin globalisoitumisesta puhuttaessa on sen sijaan syytä korostaa, että kysymys on vasta 1980luvulla aktiivisesti alkaneesta ja sen loppupuolella voimistuneesta kehityksestä. Japanille globalisoituminen on aiheuttanut tuotantoelämän jatkumisen, työllisyyden säilymisen ja hyvinvoinnin kannalta uudenlaisen, uhkaavalta tuntuvan tilanteen. Ilmiö on viime aikoina tullut suomalaisillekin hyvin tutuksi. Japanissa se on herättänyt kysymyksen, miten kotimainen tuotanto kyetään säilyttämään riittävän korkealla tasolla täystyöllisyyden ylläpitämiseksi, kun pääomat liikkuvat vapaasti ja globalisoituneet yritykset siirtävät tuotantoaan itselleen edullisimpiin olosuhteisiin maasta toiseen...
Sivut 87, 218, 222, 235236, 239240, 264, 315, 324, 338344, 369
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään