Palkkajärjestelmä muutosten alaisena

Palkan määräytyminen työsuhteen kestoajan perusteella syntyi Japanissa koko työelämän kestävän työsuhdejärjestelmän sivutuotteena. Työntekijän alkupalkka määräytyi iän ja asianomaisen koulutuksellisen taustan perusteella ja se oli yleensä suhteellisen alhainen. Palkka nousi vuosittain tietyn asteikon mukaisesti. Palkan nousu jatkui yleensä siihen saakka, kunnes työntekijä saavutti noin 50-55 vuoden iän...
Japanilaisten työntekijöiden iän mukana nousevaa palkkakehitystä on perusteltu sillä, että työntekijän taidot kasvavat palveluvuosien myötä. Järjestelmää on perusteltu myös ns. \"kannustinolettamuksella\"...
Sekä työnantajien että työntekijöiden asenteet työikään perustuvaa palkkajärjestelmää kohtaan alkoivat muuttua jo 1980-luvulla ja sitä on pyritty parantamaan monilla uudistuksilla. Useat yritykset ovat muuttaneet palkkarakennettaan siten, että työntekijän kyvyille ja suoritustasolle pannaan palkankorotuksissa suurempi paino kuin työvuosien määrälle. Helmikuussa 2003 suoritetun tutkimuksen mukaan vain 18 % suurista yrityksistä ilmoitti aikovansa jatkaa vuosittaisia palkankorotuksia työiän perusteella...
Sivut 130-132, 154, 240

Valikoituja kirjan teemoja

Elinikäinen koulutusjärjestelmä

Japanin ikäihmiset tuntevat voimakasta halukkuutta työntekoon ja he ovat myös erittäin innostuneita mahdollisuuksistaan elinikäiseen oppimiseen. Se lisää mielenkiintoa elämän jatkamiseen. Ikääntyvälle väestölle on siis välttämätöntä luoda sosiaaliset puitteet, jossa ihmiset voivat omaaloitteisesti opiskella koko elämänsä ajan. Tällaisella elinikäisellä koulutusjärjestelmällä tarjotaan mahdollisuus itsenäisyyden kehittämiseen ja vanhemman väestön sopeutumiseen uusiutuviin työtehtäviin. Nykyyhteiskunnassa oppiminen ei saa olla vain varsinaisten opiskeluvuosien yksinomaisena tehtävänä. Elinikäisten koulutusmahdollisuuksien puitteet pitäisi luoda sellaisiksi, että ne vastaisivat oppimisen laajaalaisia tarpeita.
Sivu 143
Lue lisää

Jakelujärjestelmä

Muihin teollisuusmaihin verrattuna Japanin jakelujärjestelmä oli aikaisemmin hyvin tiukasti viranomaisten valvonnassa. Tärkein rajoitus koski suurten kauppojen yli 1500 m2 perustamislupaa ja tällaisten myymälöiden aukioloaikoja. Suuria myymälöitä koskevaa lakia on liberalisoitu useaan otteeseen. Aikaisemmin oli erittäin hankalaa perustaa suuria myymälöitä, koska niiden rakentamiseen täytyi hankkia lupa myös lähistöllä toimivilta kilpailijoilta. Määräysten lieventäminen on saanut aikaan suurten myymälöiden ja myös ulkomaalaisten omistamien vähittäiskauppojen määrän näkyvän lisääntymisen. Talousneuvoston suositusten mukaisesti ryhdyttiin poistamaan tai lieventämään jakelusektorin kuljetusten kilpailua rajoittavia säännöksiä. Neuvoston esityksestä on poistettu alalle pääsyä ja hintojen sääntelyä koskevia määräyksiä.
Sivu 263
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään