Asenteiden kansainvälistyminen

Japanilaisten kansainvälistyminen nähdään ikäänkuin ikuisesti kestävänä avioliittona vieraiden kulttuurien kanssa. Sen vuoksi yhteentörmäyksiä ja kiistoja on vältettävä. Omaa kulttuuria on tarkasteltava objektiivisesti ja tunnustettava muiden kulttuurien olemassaolo. Japanilaiset ovat usein taipuvaisia torjumaan ulkomaalaisten erilaisen ajattelun tai asioiden tekemisen toisin kuin japanilaiset itse. He eivät helposti hyväksy epäyhtenäisyyttä...
Japanin yhteiskunnassa ilmenee vahva tendenssi vaalia sellaista, mikä on samanlaista kuin japanilaiset itse, \"heihin kuuluvaa\", ja toisaalta torjua sellainen, joka on japanilaisille vierasta, \"joka ei edusta heitä\". Vastenmielisyyden ja torjumisen asenne kaikkea erilaista kohtaan on ollut sosiaalisen diskriminoinnin ja jopa kiihkomielisyyden aiheuttaja. Se ilmenee myös välinpitämättömyytenä muiden harjoittamaa diskriminointia kohtaan.
Japanin kansainvälistymisessä on pidetty tärkeänä kitkeä ulkomaalaisia kohtaan tunnetut ennakkoluulot. Tämä koskee erityisesti Aasian kansoja, sillä hyvän koulutuksen saaneisiin länsimaalaisiin on suhtauduttu myötämielisemmin. Monien asiantuntijoiden mielestä koululaitoksen tulisi opettaa japanilaisille paremmin toisten ihmisten ja kansojen kunnioittamista...
Sivut 336-337

Valikoituja kirjan teemoja

Japanin demokratisointi

Sodan jälkeen Yhdysvaltojen miehityshallinto halusi rohkaista ja suosia demokraattisten järjestöjen perustamista työvoiman, teollisuuden ja maatalouden aloilla. Tavoitteena oli demokratisoida Japanin kansa ja sen elämä. Demokratisoinnin nimissä MacArthur ohjittiin puhdistamaan Japanin elinkeinoelämä johtajistaan, "jotka eivät johtaisi Japanin tulevia taloudellisia ponnistuksia yksinomaan rauhanomaisia päämääriä palveleviksi\". Puhdistus koski myös henkilöitä, joiden katsottiin osallistuneen Japanin sotaponnisteluihin. Kriteeriä voitiin soveltaa keneen tahansa sodan aikana sotilastehtävissä tai talouselämässä toimineeseen henkilöön. Seurauksena oli laaja \"yhteistoimintamiesten\" ajojahti. Vain hyvin harvat sodan aikaisista talouselämän johtohenkilöistä saivat pitää paikkansa. Riistämällä liike-elämältä ja teollisuudelta johtajat ne painettiin entistä syvempään kaaokseen...
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään