Asenteet työsuhdekäytäntöön muuttuvat

Japanissa on ollut havaittavissa voimakkaita paineita työsuhdekäytännön muuttamiseksi vastaamaan paremmin yhteiskunnan ja talouselämän muuttuvia rakenteita.
Paineiden alkuunpanijoita ovat työntekijöiden muuttuneet asenteet, väestön ikääntyvä rakenne ja naisten kasvava osuus työvoimasta. Paineita aiheuttavat myös mikroelektroniikan edistymisessä ja muilla teknologian osa-alueilla tapahtunut kehitys sekä yritysten toiminnan globalisoituminen. Japanin sosiaalipolitiikan neuvostona tunnettu hallituksen neuvoaantava elin esitti jo vuonna 1992, että yhteiskunnan tulisi panna enemmän painoa yksilöille. Neuvosto suositteli muutoksia Japanissa vakiintuneeseen työsuhdekäytäntöön, joka on rohkaissut työntekijöitä keskittämään elämänsä työnantajayrityksensä ympärille. Muutoksia suositeltiin nimenomaan virkaikäjärjestelmään, yrityksen huolenpitoon työntekijöittensä asunnoista ja työajan lyhentämiseen. Monet yritykset ryhtyivätkin tekemään muutoksia järjestelmiinsä näiden suositusten mukaisella tavalla...
Sivu 119

Valikoituja kirjan teemoja

"Juku", koululaisten lisäopetuskurssit

Hyvän koulutuksen saavuttamiseksi vanhemmat hiostavat lapsiaan koulutuntien jälkeen ja lähettävät lapsensa "juku" -nimellä tunnetuille erityiskursseille saamaan lisäopetusta. Vanhemmat ovat valmiit maksamaan siitä huomattavia summia. Vanhempien ja opettajien liiton vuonna 1999 suorittaman selvityksen mukaan alkeiskoulun 6. luokan oppilaista yli 40 % osallistui "juku" -opetukseen. Lukiovaiheeseen ehtineistä oppilaista 40-50 % osallistuu "juku"-valmennuskursseille, joilla parannetaan selviytymismahdollisuuksia yliopistojen pääsykokeissa. Perheissä äidit huolehtivat sekä perheen budjetista että vastaavat lasten koulunkäynnin valvonnasta. On tavallista, että äidit suorittavat erityiskursseja selviytyäkseen paremmin lastensa koulutehtävien valvonnasta.
Lue lisää

Maatalouspolitiikka

Korkeiden kotimaisten ja alhaisten ulkomaisten maataloustuotteiden hintojen välinen kuilu syveni 1980-luvulla edelleen jenin arvonnousun ja alenevien maailmanmarkkinahintojen myötä. Vääristyneet hinnat olivat esimerkkinä siitä, miten jenin nouseva vaihtoarvo teki Japanin talouden uudistamisen välttämättömäksi. Japanin maatalouspolitiikassa vastustettiin vielä 1980-luvun puolivälissä muutoksia, vaikka radikaalisten uudistusten tarve oli huutava. Maataloudelle annettu suojelu on ollut luonteenomaista Japanin pyrkimykselle säilyttää kotimaiset talousjärjestelmänsä, vaikka ne eivät enää vaikuttaneet kansainvälisten näkökohtien kannalta järkeviltä. Japanin suljettujen ovien maatalouspolitiikka ärsytti muita maita ja lisäsi paineita Japanin eristämiseksi globaalista yhteisöstä.
Lue lisää
Toteutus:Viestintäratkaisut Webmaster Kirjaudu sisään