Vauras ja tasa-arvoinen kansa

Japanilaiset toteuttivat 1900-luvun jälkipuoliskolla vanhan unelmansa, koko kansakunnan hyvinvoinnin saavuttamisen. Japani on pyrkinyt luomaan kansalaisilleen vauraan ja mahdollisimman tasa-arvoisen elintason ja elämisen edellytykset riippumatta ihmisten työ-tehtävistä ja asuinpaikasta. Sen nykyiset yhteiskunnalliset järjestelmät, hallinto, yksityis-sektorin toiminnan sääntely, opetuslaitos ja sosiaaliturvajärjestelmä ovat pitkään ja yleensä varsin tehokkaasti toimineet asetettujen päämäärien saavuttamiseksi. Tuloerot ovat teolli-suusmaiden pienimpiä. Yli 90 % kansasta uskoo kuuluvansa keskiluokkaan. Alimpaan yhteiskuntaluokkaan lukeutuu vain alle kuusi prosenttia ja yläluokkaan hieman yli pro-sentti.
Japani on kehittynyt demokratiaksi, jota Japanin yhteiskunnassa pidetään tasa-arvoisuuden synonyymina. Japanilaiset ovat niputtaneet tasa-arvon, yhdenmukaisuuden, samankaltai-suuden ja yhteisöllisyyden kokonaisuudeksi, jota he kutsuvat demokratiaksi. Eräissä kou-luissakin opettajat ovat arvostelleet koko luokkaa yhtenä kokonaisuutena sen keskimääräisiä saavutuksia vastaavalla arvosanalla.Sivu 218