Ulkomaiset nettovarat

Monet maat kamppailevat suurta ulkomaista velkaantumistaan vastaan. Japanilaisten ei tarvitse siitä puhua. Heidän huolenaan ovat saatavat. Japanin ulkomaiset nettovarat - julkisen sektorin, yritysten ja yksityishenkilöiden ulkomaiset saatavat veloilla vähennettyi-nä - olivat maaliskuussa 2005 ylivoimaisesti maailman suurimmat, 1 728 mrd USD eli noin 37 % bruttokansantuotteesta...
Japanissa on aika ajoin tunnettu huolta suuriksi paisuneista saatavista. Japanista tuli 1980-luvulla maailman suurin muiden maiden rahoittaja, maailman pankkiiri. Japanin pankkien lainananto ulkomaille edusti 1980-luvun loppupuoliskolla ja 1990-luvun alussa Kansainvä-lisen selvityspankin (BIS) mukaan noin kolmannesta maailman kansainvälisestä lainanan-nosta. Kotimaisten lainaongelmien johdosta Japanin pankit supistivat 1990-luvulla toimin-taansa ja riskialtista lainanantoaan ulkomaiden markkinoilla. Vuonna 1999 Japanin pank-kien osuus maailman rahoitusmarkkinoiden luotonannosta oli BIS:in mukaan enää 17,4 % eli vain 1 690 mrd dollaria. Viime aikoina on Japanin suhteellinen osuus jälleen kasvanut nopeasti. Ulkomaiden lainoittajana Japani on edelleen kärkitilalla maailmassa. Japanilla on esimerkiksi hallussaan velkasaatavina ulkomaiden - etenkin Yhdysvaltain ja Saksan - julkisen sektorin pitkäaikaisista velkasasitoumuksista 26 %:n osuus eli 434 mrd dollaria...Sivut 270, 292-293, 296, 366, 368