Päätöksenteko japanilaistyyppisessä yrityksessä

Perinteisessä japanilaisessa yrityksessä vallinnut, rikkoutumattomalta tuntunut yhteisymmärrys ilmeni hyvin yritysten erikoisessa tavassa tehdä päätöksiä. Vaikutti siltä, ettei kukaan varsinaisesti tekisi niitä, vaan että ne syntyisivät ikään kuin itsestään ja omia aikojaan pitkällisen neuvottelun tuloksena.
Tärkeiden päätösten tekoa ei japanilaistyyppisessä yrityksessä anneta yksilön tehtäväksi, vaan päätökset pyritään tekemään konsensus-periaatteella. Asioista halutaan keskustella ja sovitella erilaisia näkemyksiä, jotta päästäisiin yhteisesti hyväksyttyyn ratkaisuun.Tuotantomenetelmiä, tutkimus- ja tuotekehittelyä sekä myyntiä koskevat uudet ratkaisuehdotukset tulevat usein alaportaalta, työn suorittajilta. Ehdotuksia punnitaan yrityksen hierarkian eri kerroksissa ja lopulta ne esitetään yrityksen johdolle päätettäviksi. Yrityksen johtokaan ei voi tehdä tärkeitä yritystä koskevia päätöksiä ilman, että asiasta olisi ensin keskusteltu yrityksen eri portaissa. Työntekijät ovat täten selvillä tärkeistä päätöksistä ennen kuin ne tehdään ja pannaan täytäntöön.Sivut 105, 368