Palkkajärjestelmä muutosten alaisena

Palkan määräytyminen työsuhteen kestoajan perusteella syntyi Japanissa koko työelämän kestävän työsuhdejärjestelmän sivutuotteena. Työntekijän alkupalkka määräytyi iän ja asianomaisen koulutuksellisen taustan perusteella ja se oli yleensä suhteellisen alhainen. Palkka nousi vuosittain tietyn asteikon mukaisesti. Palkan nousu jatkui yleensä siihen saakka, kunnes työntekijä saavutti noin 50-55 vuoden iän...
Japanilaisten työntekijöiden iän mukana nousevaa palkkakehitystä on perusteltu sillä, että työntekijän taidot kasvavat palveluvuosien myötä. Järjestelmää on perusteltu myös ns. \"kannustinolettamuksella\"...Sekä työnantajien että työntekijöiden asenteet työikään perustuvaa palkkajärjestelmää kohtaan alkoivat muuttua jo 1980-luvulla ja sitä on pyritty parantamaan monilla uudistuksilla. Useat yritykset ovat muuttaneet palkkarakennettaan siten, että työntekijän kyvyille ja suoritustasolle pannaan palkankorotuksissa suurempi paino kuin työvuosien määrälle. Helmikuussa 2003 suoritetun tutkimuksen mukaan vain 18 % suurista yrityksistä ilmoitti aikovansa jatkaa vuosittaisia palkankorotuksia työiän perusteella...Sivut 130-132, 154, 240