Markkinatalousjärjestelmän kehityspiirteitä

Monet teollisuusmaat näyttävät kulkevan kehityksessään samaan suuntaan. Liike-elämä on globalisoitunut ja hallitukset vapauttavat yhteiskuntia niitä kahlehtivista säännöksistä. Valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessi on edennyt nopeasti. Kehittyneet tietoliikennejärjestelmät leviävät ihmisten elintapoja mullistavalla tavalla. Myös väestön rakenne ikääntyy nopeasti herättäen monissa maissa huolestumista tulevaisuudesta. Markkinatalousjärjestelmissä sekä yritysten liikkeenjohtoa koskevissa tavoitteissa ja menettelytavoissa sen sijaan esiintyy edelleen huomattavia eroja eri maiden välillä. Yritysten menestymisestä huolta kantavien osapuolten - osakkeenomistajien, luotottajien, työntekijöiden, liikekumppanien ja paikallisen yhteisön - välisissä suhteissa sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä. Kansainvälisissä taloussuhteissa tästä on aiheutunut eripuraisuutta ja kauppapoliittisia kiistoja...
Pari vuosikymmentä sitten alkanut globalisaatio on aiheuttanut Japanin toimintaympäristössä paljon muutoksia. Japanilaiset ovat omaksuneet länsimaiden normit ja liiketavat globaaleina standardeina. Sosiaaliset rakenteet ja japanilaisten arvomaailma ovat kuitenkin jatkuneet säröittä. Japanin taloudellinen menestys ulkomaisen teknologian käyttöönotossa ei ole estänyt omalle historialle ja kulttuurille uskollisena pysymistä. Menestyksen jatkumisenkin katsotaan vaativan omien organisaatiomallien sekä suhde- ja palkkiojärjestelmien rakentamista sen sijaan, että yritettäisiin omaksua angloamerikkalaisen markkinakapitalismin muodot...Sivut 84-87