Asialuettelo

A

Aasialainen arvomaailma 248, 313, 316
Aasialaistumisen trendi 354
”Aasialaisuus” 248, 251, 316
”Aasian ihme” 317
Aasian kriisialueen nykytilanne 318-321
Aasian kriisimaiden lainat 312
Aasian kriisin seuraukset 317, 368
Aasian kriisin syiden selityksiä 313-316
Aasian kriisin synty 308-310
Aasian kriisin vaikutukset Japaniin 116, 191
Aasian maiden keskinäinen hyvinvointi-alue 247, 357
Aasian maiden talouskehitys 247-252
Aasian pinta-ala 247
Aasian rahasto 41
Aasian talousihme 247, 249, 308
Aasian valuutta- ja talouskriisi 40-41, 83, 122, 169, 192, 215, 248-249, 305-323
Aasian valuuttakriisin syiden selityksiä 313-316
Aasian väestömäärä 248
Ahkeruus 13-14, 20, 224, 284
Ainutlaatuisuus 15-16, 23, 90, 337
Akselikeskeinen nationalismi 357
Alempi keskiluokka 218
Alenevat hinnat 177
Alhaisten sosiaalimenojen kilpailuetu 274
Alihankkijat 93, 219
’Amakudari’, ’taivaista laskeutuminen’ 107-108, 271
”Amerikkalainen unelma” 286
Amerikkalaisten rahoitusvarat 285
Amerikkalaistyyppinen markkinatalous 158-164, 238
Ammattiyhdistysliike 49, 54, 64, 117, 139, 150-152
Angloamerikkalainen yritys 85, 87
Arvonlisävero 270
Arvopaperimarkkinoiden liberalisointi 241
Arvopaperiyhtiöiden komissiomaksut 241
ASEANin maiden talouskasvu 318
”ASEAN plus kolmen” ryhmä 319
Asenteet työsuhdekäytäntöön 119
Asenteiden kansainvälistyminen 336-337
Asumiskustannukset 263
Asumistaso 19, 263
Asumistiheys 263
Asuntojen pinta-ala 263
Asuntosäästäminen 286
Asuntotuotannon ja kaupunkien kehittä-misyhtiö 271
Autojen tuotanto 71
Avautuminen 13, 21, 23, 41, 243-244
Avoin yhteiskunta 327, 337

B

Biotekniikan ala 264
Bipolaarinen, lännen ja Aasian kauppa-blokkien kilpailu 364
BIS, Kansainvälinen järjestelypankki 187, 195
Bonus-järjestelmä 92, 130-131, 276-277
Brittiläinen virastojärjestelmä 272
Bruttokansantuote 21-22, 165-166, 168-169, 174, 270, 285, 367-368
Bruttokansantuote henkeä kohden 168
Buddhalaisuus 333
Budjettivajeet 368
Byrokraattinen hallintojärjestelmä 23, 107-110, 219, 240
Byrokratian uudelleen järjestely 272

C

CCPC, osuustoiminnallinen lainojen osto-yritys, roskapankki 200
Chiang Mai -aloite 319

D

Deflaatiohuolet 183, 198
Deflaatiokehitys 176-184, 368
Deflaatiokierre 176-177, 196, 213
Deflaation määritelmä 176
Deflaation vaikutukset 176, 196, 214, 368
Deflaation vastaiset toimenpiteet 179-180
Deflaatioriskin maat 184
Deflaatiosta aiheutuvat huonot lainat 196
Deflatorisen rakenteen syntyminen 181-184, 233
Digitaalivallankumous 159
Diskonttokorko 167, 185, 173, 211, 213
Diskriminointi 32, 131-132
Dollarin asema maksuvälineenä 347, 365
Dollarin kurssin vaihtelu jeniin nähden 287
Dollarin vaihtokurssin tukeminen 303, 368
DRAM-mikromuistisirut 76

E

Elektroniikkalaitteiden tuotanto 254, 366
Elinajan odote 142
Elinikäinen koulutusjärjestelmä 143
’Elinikäinen’ työsuhde 85-86, 100, 116, 122, 146, 269
Elintaso 19, 270, 370
Elinvoimaisen talouden luominen 256
Elpyminen Aasian kriisistä 317
Elvytyspaketit 200, 211
Elvytyspolitiikka 41, 177, 179-181, 200, 211-214
Elvytykseen käytetyt varat 197, 211
Eläke-etujen taso 276-277
Eläkeikä 120, 143, 149, 259, 275-276
Eläkeiän korotus 65 vuoteen 276
Eläkejärjestelmä 274-279
Eläkeläisten ammattikoulutus 142
Eläketulot 277
Eläkevakuutusmaksut 274-279
Eläkevarojen hoitaminen 243
Eläkkeelle siirtyminen 91, 142-144, 149, 276
Eläkkeiden taso 275-277
Eläkkeellä olevat neuvonantajat 101
Elämisen laatu 221
Epätasa-arvo 338
Eristäytymispolitiikka 329-330
Etelä-Korean talous 225
Etelä-Korean valuuttavaranto 302
Etiikan opetus 280
EU:n kansalaisten rahoitusvarat 285
EU-maiden osuus maailman BKT:sta 7
Euromaiden valuuttavaranto 292, 319

F

Farmasian alan tuotteiden myynti 272
Finanssipaniikki 314
Finanssipolitiikka 180, 231
’Freeter’, elämää opiskeleva nuori 119, 133-134
FRC, Rahoitusalan elvytyskomissio 201, 203
FSA, Rahoituspalveluvirasto, 197-198, 201

G

G7/8-ryhmä (Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Yhdysvallat; G8= + Venäjä) 226, 232, 358-359
’Gaiatsu’, ulkopuolelta tuleva painostus 37
Globaali deflatorinen rakenne 181
Globaali kulttuuri 343-344
Globaali likviditeetti 288
Globaalikylä 240, 338
Globaalin deflaation vaara 183
Globaalin kapitalismin vaarat 323
Globaalisti toimivat lainanantajat 310
Globalisaatio 87, 218, 222, 235-236, 239-240, 264, 315, 324, 338-344, 369
Globalisaation häviäjät ja voittajat 355
Globalisaation määritelmä 340
Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus 339
Globalisaation uhka 354
Globalisaation vastustus 338-339, 341-342
Globalismin aikakausi 232
Globalisoituminen yrityksen kannalta 118, 218, 223, 338, 340, 368
Globalisoitumisen edellytyksiä 338-339, 346
Globalisoitumiskehitys jatkuu 354-357
Glokalisaatio 344

H

”Haaskalinturahastot” 194
Hallinnolliset ja fiskaaliset uudistukset 270
Hallinnollinen ohjaus 223
Hallinnon päättäjät 218
Hallinnon uudistaminen 255, 258-259, 270-273
Hallintojärjestelmä 20, 114
Hallinnon uudistamiskomitea 223, 261, 265, 281
Hallituksen elinten keventäminen 272-273
Hallituksen kannatus 259
Hallituksen näkemykset muutostarpeista 258-259
Hallituksen uudistukset käynnistyivät nopeasti 260-261
Hallituksen valvonta talouselämässä 222-223
Halpatuonti 181
Halpatyövoima 181-182, 274
Hankintahinta kirjanpidossa 191, 195
Hashimoton uudistuspaketti 265-266
Heisei-korkeasuhdanne 165
Heisei-uudistukset 242
Henkilöautojen tuotanto 71
Henkilöstöhallintomenetelmät 117
Henkinen talouskriisi 191, 235
Henkivakuutukset 285
Hermeettisesti suljettu talous 9, 25
Hintatason vääristymät 227-228
Hintojen alenemisen syyt 179
Hintojen laskukierre 177
Hintojen sääntely 260
”Historian päättyminen” 360
Holdingyhtiöt 156, 246, 260, 267
Homogeeninen kansa 218, 240, 337
Homogeeninen länsimainen maailma 344
Huipputeknologian tuotteet 254
Huonojen lainojen poistaminen 179-180, 190, 195-198, 209, 370
Huonojen lainojen riskiluokitus 187-188, 195
Huonot lainat 171, 179-180, 186-192, 195-198, 211, 368
Hyperinflaatio 302
Hypervaltio 302
Hyvän yrityskäyttäytymisen peruskirja 93
Hyvät uutiset kielteisiä tapahtumia 263
”Hyvävelikapitalismi” 313
”Hätätilatilaukset” 224

I

Ihmiskunnan terveydentilan heikkenemi-nen 216
Ihmisten epävarmuus tulevaisuudesta 237
Ihmisten työhalun horjuttaminen 230
Ihmisten voimavarojen kehittäminen 269
Ikäihmisten halukkuus työntekoon 143
Ikäihmisten osuus väestöstä 142
Ikäihmisten rahoitusvarat 175
Ikääntyneiden työllistäminen 120, 369
Ikääntyvän yhteiskunnan valkoinen kirja 279
Individualismin asema opetuksessa 280
Inflaatio-odotukset 180, 213
Inflaatiotavoitteinen rahapolitiikka 178- 179, 213
Inflaatio teollisuusmaissa 183
Informaatio- ja tietoliikenneala 264
Informaatio- ja yritystoiminnan johtokes-kukset 340
Informaatioyhteiskunta 77, 82-83, 237, 257
Inhimillinen kapitalismi 102
Innovaatioindeksi 369
Institutionaaliset sijoittajat 339
Internet-yhteydet 80, 82-83, 263
Itsemurhat 10, 43, 369
Itsepuolustusvoimat 52, 53
Itä-Aasian maiden lainat 312
Itä-Aasian maiden osuus maailmantuotan-nosta 318
Itä-Aasian maiden talouskasvu 318
Itä-Aasian maiden valuuttavarannot 318-319

J

Jakelujärjestelmä 263
Jakelusektori 263
Japani, ”Amerikan rikas setä” 303
Japani Kaakkois-Aasian maiden rahoittajana 311-312
Japani kehitysmaiden talouskehityksen mallina 172, 248
Japani, ”sijaissupervalta” 6, 335
Japani ulkomaiden rahoittajana 291
Japani Yhdysvaltain rahoittajana 301-307
Japanilainen malli 103
Japanilainen yritys 84-106
Japanilaiset arvot 84, 240, 251, 369
Japanilaiset menettelytavat 117, 222
Japanilaisten elinikä 142, 353
Japanilaisten etiikka 20, 135-138, 230, 240, 280
Japanilaisten käsitys demokratiasta 218
Japanilaisten palkkataso 274
Japanilaisten pankkisäästöt 285
Japanilaisten patenttihakemukset 7, 369
Japanilaisten päätöksenteko 105, 368
Japanilaisten rahoitusvarat 285
Japanilaisten säästämisalttius 212, 284-285
Japanilaisten säästämismuodot 285
Japanilaisten säästövarat 243, 284-285
Japanilaisten ”työhulluus” 138
Japanilaisten varallisuus 168, 251, 285
Japanilaisten yritysten fuusioituminen 299
Japanilaisten yritysten tytäryritysten myyn-ti ulkomailla 300
Japanilaisten yritysten vienti tytäryrityk-silleen ulkomailla 299
Japanilaistyyppinen kapitalismi 330
Japanilaistyyppinen liikkeenjohtojärjes-telmä 106, 109, 219, 236-238, 267
Japanilaistyyppinen markkinatalousjärjes-telmä 84-164, 246
Japanilaistyyppinen yritys 84-93
Japanilaistyyppiset toimintatavat 267
Japanilaisuuden selityksiä 10
Japanin ”alkuräjähdys” 244-246
Japanin arvostelu 31-32, 40, 42-43, 91
Japanin asukasluku 45, 250
Japanin bruttokansantuote henkeä kohden 168
Japanin bruttokorkomenot 270
Japanin demilitarisointi 55
Japanin demokratisointi 48-49, 54-55, 63-65, 218
Japanin dynaamisuus ja luovuus 367
Japanin globalisoituminen 344
Japanin hallituksen luottoluokitus 292-294
Japanin kansainvälinen rooli 333-335
Japanin kansallisvarallisuus 167-168
Japanin kasvun ”ihme” 235
Japanin kauppalaki 103, 113
Japanin kauppataseen ylijäämä 290
Japanin keskushallinnon velka 270
Japanin keskuspankkia koskevan lain uudistaminen 244-245
Japanin kehitysapu 251, 307, 336
Japanin kehityspankki 67, 202
Japanin kilpailukyky 353
Japanin kokonaisverotulot 270
Japanin kolmas avautuminen 235-236
Japanin kriittiset haasteet 239-240
Japanin kulttuuriin juurtuneet asenteet 267
Japanin kumppanuussopimukset 321
Japanin ’kurittaminen’ 27, 29, 115, 228
Japanin kytkennät Aasian kehitykseen 247-252
Japanin lainaluokitus 293-295
Japanin lainananto Aasian maille 251
Japanin liikakapasiteetti 182
Japanin liikepankkien lainat Itä-Aasian maille 312
”Japanin lisä” 193, 199, 203, 293
Japanin maksuosuus YK:lle 334
Japanin ODA-kehitysapu 336
Japanin opetuslaitos 280-283
Japanin osuus Aasian maiden bruttokan-santuotteesta 250
Japanin painoarvo maailmantaloudessa 7
Japanin palkkataso 154
Japanin pankien asema Aasiassa 208
Japanin pankit Itä-Aasian maiden rahoitta-jina 311-312
Japanin pankkien luotonanto 285, 292
Japanin pankkilaki 181
Japanin pankkituki 189-190
Japanin pankkivarat 285, 292
Japanin rahavalta 284-305
Japanin rahoitusmarkkinat 241
Japanin reaalinen bruttokansantuote 168, 175, 367
Japanin romahduksen odotukset 88-90, 366
Japanin sotilasbudjetti 52
Japanin suorat sijoitukset ulkomaille 297-300
Japanin suurimmat kauppakumppanit 291
Japanin talouden alamäki 366
Japanin talouden dynaamisuus ja luovuus 366
Japanin talouden koko 250
Japanin talouselämän degeneroituminen 217
Japanin talousihmeen syyt 15
Japanin tavoitteet 21. vuosisadalla 239-240
Japanin työnantajien keskusliitto 153-154
Japanin uhka 15, 35-36, 274
Japanin ulkomaanvelka 270, 296
Japanin ulkomainen lainananto 292
Japanin ulkomaiset nettovarat 270, 292-293, 296, 368, 370
Japanin ulkomaisten nettovarojen kehitys 296
Japanin vaihtotaseen kumulatiivinen kehi-tys 290
Japanin valtion velka 270, 292, 367
Japanin valuuttainterventiot 289, 303
Japanin valuuttavaranto 292, 303, 370
Japanin vapaakauppasopimukset 321
Japanin velkataakka 270, 367
Japanin velkojen kuoletus 270
Japanin viennin aluejakautuminen 291
Japanin vientiylijäämä 291
Japanin väestömäärä 45, 250
Japanin yhteiskunnan uudistamistarpeet 255
Japanin ylikapasiteetti 189
Jenimääräiset pankkivekselit 243
Jenin vaihdettavuusrajoitusten poistaminen 241
Jenin vaihtoarvon nousun hillitseminen 289, 303
Jenin vaihtokurssi 61, 171, 211-212, 224, 227-228, 266, 287-288
Jenin vaihtokurssin vaihtelu 287-288, 366
”Jenkkijuonittelijat” 194
Joustavat työskentelymahdollisuudet 268
”Juku”, koululaisten lisäopetuskurssit 122-123
Julkisen sektorin rakennemuutokset 258
Julkisen sektorin menot 259
Julkisen sektorin velka ja nettovelka 270, 368
Julkisen sektorin yritykset 271
Julkisen sektorin yritysten yksityistäminen 259, 271, 367
Julkisten varojen käyttö ”juseneille” 199
’Jusenit’, asuntolainoittajat 185, 199-200, 209
”Jusenien” lopettaminen 199-200
”Juuri oikeaan aikaan” tapahtuva toimitus-järjestelmä 157
Järjestäytymisaste ammattiyhdistyksissä 151

K

Kaakois-Aasian ”mahtikeskus” 364
Kaavamaiset mielikuvat Japanista 16
”Kadotettu vuosikymmen” 6, 213, 366-367
Kameroiden tuotanto 71
”Kaninkoppiasuminen” 263
Kansainvälinen järjestelypankki, BIS 187, 195
Kansainvälinen työjärjestö, ILO 339
Kansainvälinen kilpailukyky 228, 260
Kansainväliset yritykset 338
Kansainvälistyminen 227, 324-337
Kansainvälistymisen käsite 325-326
Kansainvälistymisen merkitys japanilaisil-le 325-327
Kansaivälistymisestä tavoite 331-332
Kansallisen elintavan valkoinen kirja 268
Kansallismielinen protektionismi 222
Kansakunnan hyvinvointi 218, 272
Kansakunnan kehittämisen johtotähti 218
Kansaneläkejärjestelmä 268, 274-279
Kansallinen identiteetti 280-281
Kansallismielisyys 20, 23, 32
Kansallisvaltion häviäminen 342
Kansallisvarallisuus 167-168
Kansaneläkevakuutus 274
Kansantulo henkeä kohden 182
Kapitalismi 261
’Karoshi’, työnteosta aiheutuva kuolema 104
Kartellit 54-55, 168
Kaukoidän komissio 47
Kaupan esteet 243, 262
Kauppaongelmat 21, 28, 41
Kauppapolitiikka 21, 23, 28, 253
Kauppatase 21-22, 41, 224-225, 287, 291
Kauppataseen vientienemmyys 287, 291
Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä 20
Keidanrenin muutostavoitteet 255-257, 353
Keinottelukupla 165-166, 304
Keinottelukauppa osakkeilla 286
Keinottelupääoma 315, 343
Keinottelupääoman valvonta 322
Keinottelurahastot 288
Keinottelu rahataloudessa 188-189, 193, 228, 286, 288, 313, 322
Keiretsu-järjestelmä 155-157, 219, 223, 238
Kelluvat valuuttakurssit 224, 229, 231-232
”Keltaisen miehen taakka” 302
Keskiluokka 218
Keskimääräiset kuukausitulot 274
Keskinäisen avun yhdistyksen eläkeohjel-ma 274
Keskushallinnon rakenteet 272
Keskushallinnon työntekijämäärä 273
Keskushallinnon uudelleen järjestäminen 272-273
Keskuspankin mahdollisuudet lisätä rahan tarjontaa 212-213
Keynesiläisyys 176
Kiina globaalin deflaation viejänä 184
Kiina Yhdysvaltain rahoittajana 301
Kiinan arvostelu 252
Kiinan bruttokansantuote 7, 247, 250, 318
Kiinan ihmisoikeudet 252
Kiina Japanin sijoitusten kohdemaana 298
Kiinan kansantasavallan merkkivuosi 249
Kiinan kehitysnäkymät 250
Kiinan mahtiaseman aikakausi 247, 250
Kiinan talouden koko 250
Kiinan talous 249-252, 369
Kiinan talouskasvu 249, 318
Kiinan ulkomaanvelka 251
Kiinan ulkomaiset sijoitukset 249, 301, 341
Kiinan valuutan vaihtokurssi 184, 250
Kiinan valuuttavaranto 251, 292, 303
Kiinan väestömäärä 250
Kiinan yksityissektorin tuotanto 249
Kiinan yksityissektorin työntekijät 249
Kiinan yksityisyritykset 249
Kiinnelainapankit, ”jusenit” 185, 199-200, 208
Kiinteistöjen hinnat 178, 195
Kiinteistöjen hintakupla Aasian kriisimais-sa 310
Kiinteistöverot 260-261
Kiistakysymykset 21-22, 40-41
Kilpailuhelvetti 19, 129
Kilpailun edistäminen 223, 260
Kilpailupolitiikan globaali harmonisointi 223
Kirjanpitojärjestelmän uudistaminen 244
Kirjanpitojärjestelmän vaikutus taseisiin 210
Kollektiivinen liikkeenjohto 106-107, 237-238
Kollektiiviset työehtosopimukset 153
Kommunismin vastainen linnake 44
Konkurssit 43, 116, 171, 173, 185, 192, 209, 367
Konsensus-ratkaisut 16, 87, 111, 351, 369
Kopiointi 69, 75
Korean sota 51, 55, 62, 67
Korkean kasvun rakenteen ehdot 233
Korkojen sääntelyn vapauttaminen 241
Korkojen vapauttaminen 241
Korkotason laskeminen nollatasolle 176-177, 211
Korkotason nosto 185
Korruptio 316, 320-321
Kotihoidon avustajat 278-279
Kotitalouksien asumiskustannukset 263, 274
Kotitalouksien elinkustannukset 274
Kotitalouksien keskim. eläketulot 277
Kotitalouksien keskim. henkilömäärä ja tulonsaajat 274
Kotitalouksien keskim. palkkatulot 274
Kotitalouksien säästämisaste 284-285
Kotitalouksien säästöt ja muut rahoitusvarat 243, 284-285, 292, 368
Kotitalouksien velat 160, 285
Kotitalouksien verot ja sosiaaliturvamaksut 274
Koulukiusaaminen 280, 282
Koululuokan yhteisarvostelu 218
Kouluongelmat 124
Koulupinnaus 282
Koulutus 20, 34, 122-124, 128-129, 280-283, 369
Koulutuskustannukset 286
Ksenofobia, vieraskammo 23
Kulttuurieroista tulee väärinkäsityksiä 328
Kuluttajahinnat 174, 177, 214, 227-228
Kuluttajahintaindeksin soveltaminen eläk-keisiin 276
Kuluttajien intressien huomioiminen 273
Kuluttajien maksama ylihinta 168-169, 227-228
Kulutuselektroniikan tuotanto 254
Kulutuskysyntä 367
Kulutusvero 270
Kungfutselaisuus 95, 333
Kuplatalouden synnyttämät huonot lainat 196
Kuplatalous 165-167, 191, 196, 211
Kylmän sodan vaikutukset 55, 60-61, 215, 242, 338
Kysynnän ja tarjonnan sopeuttaminen 272
Kytkykauppa 58

L

Laatupiirit 93, 124
Lahjoitusten kielto poliitikoille 221
Lainaluokitus 292-294
Lainojen riskiluokitus 187-188, 195,292-294
Lainojen poistot 195-198
Lainsäädännölliset uudistukset 258
”Laissez faire” –kapitalismi 341
Laki opetusalan perusperiaatteista 280
Laki tasa-arvoisista työllistämismahdolli-suuksista 121
Laki pitkäaikaishoidon vakuutuksesta 259
Laki yritysten yhteensulautumisesta 267
Lakkautettavat valtionyritykset 271
Lakot 152
Langattomat Internet-yhteydet 263
Laskevat hinnat 177
Lasten hoitolomalaki 141
Lasten syntyvyys 140
Liikakapasiteetti 176, 182
Liikatyövoima 99, 147, 154, 161, 235
Liikesivistysrahasto 9
Lokalisoituminen 344
Lomaoikeus 120
Lomautukset 101
Louvren sopimus 288
Long-Term Credit Bankin ajaminen konkurssiin 193-194
”Luonnolliset monopolit” 348
Luotonannon määrä 166, 187-190, 302
Luottamus hallitukseen, poliitikkoihin ja virkamiehiin 236
Luottamus poliisiin 217
Luottoinstrumentit 339
Luottokelpoisuusluokitus 209,210, 303-304
Luottolama 200, 211
Luottokelpoisuuden ja -riskien arviointi-yritykset 293-295
Luottotappiot 186, 189
Luottotappiovaraukset 189
Lyhyen ajan korot 177, 213
Lyhytaikainen lainananto Aasian kriisi-maille 309
Lähetyssaarnaajat 12, 13, 333
Länsimainen maailmanjärjestys 327
Läpinäkymätön talous 23, 219, 223
Lääkärin potilasmaksut 278

M

Maailmanlaajuistuminen, globalisaatio 338-344
Maailman bruttokansantuote 7
”Maailman pankkiiri” 287, 292
Maailman rahoitusmarkkinoiden luoton-anto 291
Maailman sivistyspiirit 361
Maailman suurimmat pankit 206-208, 292
Maailman suurimmat pankkivarat 292
Maailman suurin rahoituslaitos 207, 292
Maailman suurin valuuttavaranto 292, 369
Maailman väkiluku 216
”Maailmojen sota”, talousmahtien kilpailu 344
Maaomaisuuden arvo 166-167, 177, 195
Maapalloistuminen, globalisaatio 338-344
Maareformi 56-57, 64
Maatalous 57
Maatalouspolitiikka 228
Maataloustuki 56, 228
Maatilojen pirstoaminen 56, 64, 228
Maekawan raportti 225-226, 229-230, 265
”Mallieläkeläinen” 276
Markkinafundamentalismi 323
Markkinahinta kirjanpidossa 191, 195
Markkinahäiriötapaukset 260
Markkinakorkoihin sidotut talletustodis-tukset 241
Markkinamekanismit 219
Markkinatalouksien väestömäärä 181
Markkinatalousjärjestelmä 84-164
Markkinaympäristön uusi tilanne 237-238, 344
Markkinoiden ”näkymätön käsi” 345, 347
Markkinoille pääsy 260
Marxismi 341, 351
Matkapuhelimen käyttäjät 83, 263
Megakilpailu 369
Meijin aikakausi 66, 136, 235, 258, 325, 330
Mekaanikkojen kansakunta 255
Menestyksen tekijät 20-22, 31
Menetetty vuosikymmen 175
Miehityshallinto ja –politiikka 44-54, 63-65, 235
”Miellyttävän Japanin” ohjelma 353
Miesten juomatavat 140
Mikrorobotit 76-77
Ministerien lukumäärä 273
Ministeriöiden ja keskusvirastojen tehtävät 272
Moderni koululaitos 122
Monikansalliset yritykset 227, 338, 341, 356
Moninapainen maailmanjärjestys 358-365
Monoliittinen markkinatalous 364
Monopolit 54-55, 260
Moottoripyörien tuotanto 71
Multipolaarinen järjestys 364
Murroksen kausi 215-217
Muutostarpeet 222-223
Myötätuntobudjetti 52
Määrälliset tuontirajoitukset 253

N

Naisten asema 34, 121-122, 140-141, 275-276
Naisten johtoasemat 141
Naisten juomatavat 140
Naisten osuus työvoimasta 140-141
Naisten synnytysikä 140
Naisten työaikaa koskeva suojelu 121
Nanoteknologia 76-77
Nationalismi 32, 232
Negatiiviset reaalikorot 177
Nepotismi 313
Nettokorkomenot 270
Nettovelka 292
Neuvonantajat 97
Nikkei-indeksi 167, 171
Nikkeiren, Japanin työnantajien keskusliit-to 153-154
Nuorison asenteet 133-134, 269, 282
Nuorison työttömyystilanne 148
Nuorison yhteiskuntapalvelu 282
Nuorisorikollisuus 124, 280
Nuorisotyöttömyys 133-134
Nurkkapatriotismi 236

O

Ohjauskorot 185
Omaisuusvarat 167, 178, 183, 216
Omistusasunnot 178, 263
Omituinen järjestelmä 17, 23, 24, 30, 87
Ongelmaluotot 186-190, 211, 368
Opetusalan kansallinen uudistamisneuvos-to 282-283
Opetusalan perustuslaki 280, 282
Opetuslaitoksen muutokset 240, 257, 280-283
Optimaalinen teollisuusyhteiskunta 70
Optioedut 92, 162-163
Osa-aikaiset työntekijät 139, 274
Osakekurssien manipulointi 193
Osakesijoitusten tuotto 114
Osakesäästäminen 279, 285-286
Osakkeenomistajien asema 91, 113-114, 221, 238
Osakkeiden hintaindeksi 167, 171
Osakkeiden kirjanpitoarvo 191, 216
Osakkeiden ristiinomistus 113, 155-156, 219
Osakkeilla keinottelu 193, 286
Osakkeiden myyntivoitot 191
Osuustoiminnallinen lainojen ostoyritys, roskapankki CCPC 200
Oy Japani 25, 35, 40

P

Paikallishallinnon tehtävät 272-273
Pakettiratkaisu deflaation torjumiseksi 179
Pakkolomautukset 101, 147
Palkalliset lomapäivät 120
Palkkaerot 84-85, 160
Palkkajärjestelmä 130-132, 154, 240
Palkkakustannukset halpamaissa 181
Palkkaneuvottelut 132
Palkkataso 154, 214, 274
Palkkojen jousto 177
Palkkojen jäädyttäminen 154
Palvelukseen ottaminen 97-99
Pankkien antolainaus 186, 189-190, 208
Pankkien fuusioituminen 193, 205-208, 292
Pankkien henkilökunta 204
Pankkien huonot lainat 186-190, 206, 266
Pankkien julkisen tuen ehdot 202
Pankkien konkurssit 192
Pankkien lainaluokitus 188-189
Pankkien lukumäärä 205
Pankkien luotonanto 186-190, 197, 200, 203, 208
Pankkien osakkeiden arvonlasku 208
Pankkien tappiot huonojen lainojen pois-toista 197-198, 207
Pankkien pääomatukilaki 201-202
Pankkien rakennemuutosvaatimukset 204, 206
Pankkien romahdusodotukset 192, 209
Pankkien strateginen liittoutuminen 206
Pankkien taseiden supistuminen 208
Pankkien tukemisvarat 198
Pankkien tukihakemukset 203
Pankkien työntekijät 204, 206-207
Pankkien uhanalaisimmat huonot lainat 196
Pankkien vakavaraisuus 198-199, 203-204
Pankkien varat 206-208
Pankkikriisin aiheuttamat kulut veronmak-sajille 195, 198
Pankkikriisin alku 185
Pankkikriisin selvittäminen 209-210, 368
Pankkilainojen riskiluokitus 195
Pankkilaki 241
Pankkisäästöt 285-286
Pankkitukeen varatut varat 195-198, 202
Pankkitukilaki 194, 197-198
Patentit 7, 81, 369
Pax Americana 307, 358-359
Pax Consortis 356-357, 359, 365
Pax Russo-Americana 358
Perheen ja suvun turva 274
Peruseläke 275
Perusnäkemyksiä muutostarpeesta 222-223
Perustuslain muuttaminen 44, 52-54, 64, 334
Perustutkimus kotimaassa 254
Pienet ja keskisuuret yritykset 92-93, 179
Pienyritysten rahoitusyhtiö 202
Piilotyöttömyys 147
Pitkittynyt stagnaatio 178
Pitkäaikaiset liikesuhteet 95, 219
Pitkäaikaiset työsuhteet 88-90, 100-101, 122-123, 146, 219, 267
Pitkäaikaishoidon vakuutuslaki 278
Pitkän aikavälin korot 177
Plazan sopimus 288
Politiikka ja talous erottamattomat 232
Poliitikkojen arvostus 217, 236
Poliitikkojen eliittiklikki 240
Poliittinen umpikuja 242
Poliittiset skandaalit 32, 43, 108, 217
Polkumyynti 15
Postilaitoksen yksityistäminen 261
Postipankin hallinnassa olevat varat 207, 286, 292
Postipankin säästötalletukset 94, 286
’Potsdamin ohjeet’ 48
Preussilainen kirjanpito 191, 210
Puhelinliikennemaksut 262
Puolustuskustannukset 52
Pätevyysluokitus 97-99
Pääomamarkkinoiden elvyttäminen 256-257
Pääoman kansainvälinen liikkuminen 222
Pääoman liikkumisnopeus 323
Pääomasijoitusten käyttökohteet 262
Pääomavoitot ja –tappiot 171
Päätöksenteko yrityksessä 105, 368
Pörssikupla 302-303
Pörssikurssit 159-161, 167, 175, 192-194, 208-210, 214 , 288-289, 302-303
Pörssimeklarit 286
Pörssiosakkeet 285
Pörssisäästäminen 279, 285
Pörssiyhtiöiden osakkeenomistajat 114

R

Rahanahneus 286
Rahan tarjonnan lisääminen 179, 212-213
Rahapolitiikka 172, 180-181, 195, 212-213, 231
Rahavalta – Japanin ärsyttävä ase 284-305
Rahavirrat reaalitaloudessa 315
Rahoitusalan elvytyslait 194, 201-202
Rahoitusalan elvytyskomissio, FRC 201, 203
Rahoitusjärjestelmän kansainvälinen val-vonta 323
Rahoitusjärjestelmän ketjuräjähdyksen pelko 199-200
Rahoitusjärjestelmän liberalisoinnin var-haisemmat vaiheet 241
Rahoitusjärjestelmän uudistaminen 192, 221, 241-246, 255, 265
Rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeiden taustatekijät 242-243, 286
Rahoitusjärjestelmän vakauttaminen 199-204, 221
Rahoituslaitosten antolainaus 167, 285, 289
Rahoituslaitosten elvytyksen takuusumma 201
Rahoituslaitosten konkurssit 192, 199
Rahoituslaitosten kriisi 167, 191-194
Rahoituslaitosten kuntouttamislaki 197
Rahoituslaitosten lopettamis- ja perimisasi-oiden pankki, RCB 197, 200
Rahoituslaitosten lopettamis- ja perintäyh-tiö, RCC 197
Rahoituslaitosten rakenneuudistukset 256
Rahoituslaitosten romahdusodotukset 192, 266
Rahoituslaitosten tietotaito 255-256
Rahoituslaitosten valvonnan tehostaminen 244
Rahoitusmarkkinoiden ”alkuräjähdys” 157, 244-246
Rahoitusmarkkinoiden säätely ja valvonta 179, 323
Rahoituspalveluiden pakettiratkaisu 244
Rahoituspalveluvirasto, FSA 197-198, 201
Rahoitussektori 168-169, 243
Rahoitussektorin tukeminen 189-190
Rahoitusvarat 207, 285, 367
Rakennemuutokset 215-223, 253, 256, 261, 271, 366
Rakennemuutospyrkimykset 1980-luvulla 224-234
Rakenneuudistusten tukeminen 259
Rakenteellinen markkinahäiriö 348
Rakenteellisten esteiden purkaminen 270
RCB, Rahoituslaitosten lopettamis- ja peri-misasioiden pankki 197, 200
RCC, Rahoituslaitosten lopettamis- ja perintäyhtiö 197
”Reaganomics”, Reaganin talouspolitiikka, 348
Revisionistien näkemykset 23-27
Riisin tuotanto, tuonti ja hinta 57, 169, 228
Riskialttiit luotot 187-190
Ristiinomistus 113, 155-156, 219
Robotiikka 73
Romahduksen odotukset 91-93, 176, 199, 215
Roskalainat 187-188
Ryhmähenki 10, 16, 18
Ryhmästä erottaminen 138

S

Sairausvakuutusjärjestelmä 277-278
Sairauskulut 277-278
Saksan liikepankkien lainat Itä-Aasian maille 312
Samankaltaisuuden säännöt 218
SEC-standardit 195
Seniorikansalaisten apuhyödykkeet 261
Sensuurijärjestelmä 48-49, 54, 110
”Shunto”, kevään palkkaoffensiivi 151
Sijoitusjuhla 212
Sijoitusrahastot 245, 279, 285
Siltapankkijärjestelmä 196
Skandaalit 32, 43, 108, 178, 217, 235
Sodan jälkeinen kaaos 45-46
Sodanjälkeisen järjestelmän kauden päät-tyminen 242
Sodanjälkeisen talouden kehittämisstrate-giat 235
Sosiaaliedut 274
Sosiaalimenot 274
Sosiaalipolitiikan neuvosto 119
Sosiaalirakennelmat murtuvat 352-353
Sosiaaliset rakenteet vanhentuneet 220-221
Sosiaaliturvan uudistaminen 257, 274-279
Sosialistinen markkinatalous 258
Stagnaatio 178
Standardisoituminen 242, 257
Suhdannevaihtelut 178, 181
Suhteellisen edun teoria 324
Suljettu talous 23, 38, 46, 88, 227
Suojausrahastot eli ns. vipurahastot 322, 339
Suomalaisten rahoitusvarat 285
Suomen bruttokansantuote 285
Suomen pankkituki 189
Suorat sijoitukset ulkomaille 297-300
Suorat sijoitukset Japaniin 299
Suurmyymälöiden perustaminen 262-263
Suuryritysten hävittäminen 54, 63, 150
Syklinen taantuma 178
Syntyvyystaso 140, 369
Syrjivät kauppatavat 23
Sähkökoneiden ja elektroniikkalaitteiden tuotanto 254
Säädelty inflaatiotavoite 179, 180
Säännelty talousjärjestelmä 219
Säännösten harmonisointi 242
Säännösten poistamisen toimintaohjelma 265
Säännösten vapauttaminen 222-223, 228, 255-256, 262-263, 272
Sääntelymääräysten poistamisvaatimukset 223, 256
Sääntelyn poistamisohjelma 272
Sääntelyn purkamisen vaikutukset 262, 340
Sääntelyn vapauttamisen alkuvaikutuksia 262-263
Säästämisalttius 212, 284-285
Säästämisaste 94, 284-285
Säästämisintoa hillitsevät tekijät 212
Säästämismuodot 285
Säästäväisyys 14, 20, 284
Säästökorkojen vapauttaminen 241
Säästövarat 94, 207-210, 243, 266, 284-285

T

Tallettajien suojeleminen 192, 200
Talletukset postipankissa 214
Talletustodistukset 241
Taloudellinen hiljaiselo 242
Taloudellinen hätätilapaketti 118, 189, 197 201-204, 212, 269
Taloudellisen järjestelmän ”uupuminen” 222
Taloudellisen koordinoinnin aikakausi 226
Taloudellisen vallan keskittyminen 55
Taloudelliset ja sosiaaliset rakenteet van-hentuneet 220-221
Talouden deflaatiokierre 176, 177, 196, 213
Talouden elpymisen merkit 175, 214, 367
Talouden elvytyspaketit 211
Talouden lama 221
Talouden mahtiasemasta lamaan 168-171
Talouden pysähtyneisyys 175, 211, 366
Talouden rakennemuutosohjelma 264-266
Talouden reaalikasvu 172-175, 214
Talouden taantuma 122, 168-173
Talouden vapaus 38, 39
Talouselämän elvytys 173-174, 211-214, 221, 367
Talouselämän globalisoituminen 182
Talouselämän johtaminen 219
Talouselämän muutostavoitteet 222-223, 255-257, 264-266
Talouselämän toimintaan vaikuttavat säännökset 222-223
Talouselämän uudistusvaatimukset 266
Talouskasvu 41, 66-67, 211-212, 214
Talouskuplan puhkeaminen 167-168, 366
Talouskuplan syntymiseen syyllistetyt 213
Talouslama 168-173, 211, 242
Talousneuvoston suosittelemat rakenne-muutokset 259
Talouspolitiikan koordinointi 358
Tappiovarausvaatimukset 195, 200
Tarpeeton työvoima 147
Tasa-arvoinen elintaso 218, 222
Tasa-arvoinen yhteiskunta 13, 84, 140, 218, 222, 237
Tasa-arvoiset työllistämismahdollisuudet 121
Tehdasteollisuus 253, 255, 264
Teknologia 66, 68, 74-76, 78-81, 109-110, 242, 369
Teknologian kauppa 68-69, 74, 81
Tekstiiliteollisuus 46
Teollisen elvytyksen laitos, IIR 180
Teollistamispolitiikka 15, 34, 67
Teollisuuden muutostavoitteet 266-267
Teollisuuden onttoutuminen 182, 235, 253-254, 264
Teollisuuden rakennemuutokset 37, 116
Teollisuuden työntekijöiden tuntipalkat eräissä maissa 154
Teollisuuden ylikapasiteetti 188, 266
Teollisuusmaiden asukasmäärä 181
Teollisuusmaiden inflaatio 183
Teollisuusrobotit 73, 76-77
Terrorismi 215
Terrorismin vaikutukset globalisaatioon 355
Terveydenhoitokulut 278
Terveydenhoitopalvelut 277-279
Terästeollisuus 71
”Thatcherismi”, Thatcherin talouspolitiik-ka 345, 348-349
Tiede ja tutkimus 78-81, 281, 283
Tiedon arvostuksen vallankumous 233
Tietoliikenteen liberalisointi 262
Tietoyhteiskunta 72, 77, 82-83, 236, 281
Tietämysyhteiskunta 77
Tilakoon pirstoaminen 56, 64
Tilapäiset työntekijät 139
Tobinin vero 322-323
Tokion ’alkuräjähdys’ 244-246
Tokion pörssin avaaminen ulkomaisille yrityksille 241, 246
Tokugawa shogunaatti 236
Tukkuhinnat 174, 227-228
Tullit 243, 253
Tuloerot 159, 218
Tulot ulkomaisista sijoituksista 367
Tuloverot 260-261, 268
Tuntipalkat 154
Tuonnin edistäminen 28, 287
Tuonnin esteiden ylittäminen 264
Tuonti ulkomailta japanilaisten omistamis-ta tehtaista 253
Tuotannon siirtyminen ulkomaille 70-71, 168, 253-254
Tuotantokapasiteetti 182, 366
Tuotanto ulkomailla 254
Tuotekehittely ja tutkimustyö 253, 257
Tuottavuuden kasvu 71, 132, 158, 163-164, 367
Tuotteiden laadun arvostus 233
”Turbokapitalismi” 346
Turvallisuussopimus 52
Tutkimushenkilökunta 81, 253
Tutkimusmenot 79-80,369
Tyynenmeren alueen vuosisata 247-248, 313, 316, 369
Työaika 121, 145
Työaikamääräykset 268
Työeläke 275-276
Työhalun horjuttaminen 230
Työhönottomenetelmät 125-127
Työhönottoseremoniat 122
Työkäytännössä alkanut muutos 268
Työlainsäädäntö 120-121
Työllisyyden sopeutumisnopeus 118
Työmarkkinapolitiikka 268
Työmarkkinoiden historiallinen käänne-kohta 268-269
Työmarkkinoiden puitteet ja kehitystrendit 115-116, 268
Työnantajien näkemyksiä 145-146, 153-154, 169-170
Työn etiikka 20, 135-138, 230, 240
Työn jakaminen 145, 153-154
Työn laatu 366
Työn tuottavuus 132, 154
Työnseisaukset 152
Työntarjonnan muuttuvat rakenteet 119, 132, 139-149
Työntekijäeläke 274-279
Työntekijän erottaminen 152
Työntekijän irtisanominen 106, 121, 217, 235
Työntekijöiden aloitteellisuus 90, 119, 236
Työntekijöiden järjestäytymisaste 150-151
Työntekijöiden koulutus 97, 122-123, 128-129, 148
Työntekijöiden lomautukset 147-148
Työntekijöiden määrän vaihtelu 118, 175
Työntekijöiden palkkajärjestelmä 97-99
Työntekijöiden verotus 276-277
Työntekijöiden yleinen eläkevakuutuslaki 274
Työntekijöiden ylennykset 97-99, 125-127
Työpaikkademokratia 368
Työpaikkojen siirtäminen ulkomaille 253
Työpaikkojen supistuminen 254
Työpaikkojen turvaaminen 238
Työstandardilaki 120, 141
Työsuhdejärjestelmä 86, 91-93, 95-96, 115-119, 147, 268-269
Työsuhdekäytännön menetelmät 117-118
Työsuhdekäytännön muutostrendit 269
Työsulut 152
Työtaistelut 151-152
Työtehtävien vaihtelu 102
Työttömyys 58, 101, 116, 134, 147-148, 169, 235, 254, 370
Työttömyysasteen vaihtelu 147, 254
Työttömyyskorvaus 148
Työvoima 92, 104, 119, 268-269
Työvoimaan osallistuminen 119
Työvoimakustannukset 274
Työvoiman ikääntyminen 142-144
Työvoiman liikkuvuus 118, 269
Työvoiman rakenteellinen ylitarjonta 181
Työvoiman riiston estäminen 268
Työvoimapula 116
Täystyöllisyyden tavoite 116

U

Ulkomaalaisten muutosneuvot 237-238
Ulkomaankauppa 58-59, 68-69, 245
Ulkomaanvaluutan valvonnan vapauttami-nen 241, 244-245
Ulkomaanvaluuttalaki 241
Ulkomaanvelka 270
Ulkomailla tapahtuvan tuotannon suhde kotimaiseen 253-254, 299
Ulkomailta otetut lainat 241
Ulkomainen luotonanto 165, 292
Ulkomainen painostus 37, 40-41, 65
Ulkomainen velkaantuminen 270, 305
Ulkomaiset nettovarat 270, 292-293, 296, 366, 368
Ulkomaiset sijoitukset 297-300, 341, 345
Ulkomaiset sijoitukset Japaniin 155, 298-299
Ulkomaiset sijoitukset Kiinaan 249
Ulkomaiset tytäryritykset 309
Ulkomaiset työntekijät 369
Ulkomaista pääomaa koskevien säännösten liberalisointi 260
Ulkomaisten sijoitusten suurimmat sijoitta-ja- ja vastaanottajamaat 249
Ulkomaisten sijoitusten tuotot 367
Ulkomaisten yritysten kilpailun edistämi-nen 223
Uudet kasvualat 264
Uudistamistarpeiden taustatekijät 242
Uudistuspolitiikka 366
Uusi, itsekäs ihmislaji 237
”Uusi talous” 158-164, 304
Uuskonservatismi 261
Uusliberalismi 159, 345-351

V

Vaihtotase 22, 59, 165, 224-225, 287-291
Vakaan hintatason tavoite 180
Vakaat omistussuhteet 113-114
Vakavaraisuusvaatimukset 187, 191, 202-203, 210-211, 246
Vakuutusmaksujen vapauttaminen 244
Valtion eläkejärjestelmä 274-279
Valtion korkomenot 270
Valtionlaitosten yksityistäminen 261
Valtion lainankorkomenot 270
Valtion menojen leikkaukset 259
Valtion nettovelka 270, 292
Valtion varoilla maksetut rahoituslaitosten tappiot 198-200
Valtion velanhoitokulut 270
Valtion velka 174, 270, 292
Valtionyritysten yksityistäminen 348-349
Valuutansiirtojen vapauttaminen 241
Valuutansiirtojen verottaminen 323
Valuuttainterventiot 289-290, 303
Valuuttaromahdukset 310
Valuuttakurssien määräytyminen 231-232, 358
Valuuttavaranto 292, 303, 368
Vanhusten hoitopalvelut 142
Vapaakauppasopimukset 321
Vapaiden markkinoiden kapitalismi 344
Varallisuusarvot 178, 195
Varallisuusdeflaatio 177
Varojen arviointi kirjanpidossa 191, 195
Vauras ja tasa-arvoinen kansa 218
Velkadeflaatio 177-178
Verolainsäädäntö 260
Veronmaksajien menetykset rahoituslai-tosten tappioista 198, 209
Verotaakka 258
Verot ja sosiaaliturvamaksut 258-259, 270, 274
Videonauhurien vienti 254
Viennin edistäminen 287
Viisipäiväinen kouluviikko 281-282
Viisipäiväinen työviikko 225
Vipurahastot eli suojausrahastot 322, 339
Virkaikään perustuva palkkajärjestelmä 117
Virkamieskunta 20, 107-110, 217-219, 235-236, 273
Virkaylennykset 101-104, 131-133
Vuokratut osakkeet 193
Vuokratut työntekijät 119
Vuosittainen työtuntimäärä 145
Väestöennuste 142, 243
Vääristellyt väitteet 23-27, 35-36
Vääristyneet hinnat 227-228

Y

Yhdistyneiden kansakuntien maksuosuudet 332-333
Yhdysvallat ei ole standarditalous 30, 94, 262-263
Yhdysvaltain budjettivaje 301-302
Yhdysvaltain hegemonia 358-365
Yhdysvaltain kartellilait 362
Yhdysvaltain kauppatasevaje 301, 362
Yhdysvaltain kotitalouksien säästämisaste 284
Yhdysvaltain kokonaisvelat 160, 361
Yhdysvaltain liikepankkien luotonanto 285, 312
Yhdysvaltain obligaatiot ja pörssiosakkeet 171-172, 301-307
Yhdysvaltain pörssikupla 302-305
Yhdysvaltain rahoitusvaje 160, 307
Yhdysvaltain SEC-standardit 195
Yhdysvaltain teknologiakuplan puhkeami-nen 214
Yhdysvaltain ulkomaankaupan vaje 301-302, 362
Yhdysvaltain ulkomainen nettovelka 160, 296, 361-362
Yhdysvaltain uusliberalismi 350-351
Yhdysvaltain vaihtotaseen vaje 362
Yhdysvaltain valuuttavaranto 292, 319
Yhdysvaltain valtion korkokulut 361
Yhdysvaltain valtion ulkomaisen velan suurimmat sijoittajamaat 301
Yhdysvaltain valtion velka 160, 301-303, 361
Yhdysvaltain ulkomainen velka 361, 364
Yhteiskunnallisten ja taloudellisten raken-nemuutosten ohjelma 265
Yhteistyöketjut, ”keiretsut” 155-157
Yhtenäinen yrityskulttuuri 343
Yhtenäiset palkankorotukset 154
Yhtiökokous 113-114
YK:n kehitysindeksi 70
YK:n turvallisuusneuvosto 334
Yksinapainen maailma 360, 361
Yksityisen sektorin rakennemuutokset 255-258
Yksityistämisprosessi 271, 367
Yliopisto-opintojen uudistaminen 283
Ylitarjonta 175-176, 182
Ylivelkaantuneet 178
Yli yön korko 185
Yläluokka 218
Ympäristön tuhoutuminen 216, 338, 351
Ympäristöteknologia 257
Yrityksen ja työntekijän suhde 95-96
Yrityksen johtaminen 102-104, 111-112, 237, 261, 366
Yrityksen liikkeenhoidosta vastaavat 113, 253
Yrityksen monikansallinen strategia 235-237
Yrityksen palkkajärjestelmä 131-132
Yrityksen rahoitus 94
Yrityksen vastuu työllisyydestä 153
Yrityksen voitto 113
Yrityksen sosiaalitoiminta 131
Yritysjohtamisen tavoitteet 111
Yrityskansalaiset 221
Yrityskeskeinen kapitalismi 219
Yrityskonsernien verotus 261
Yritysryhmittymät, ”keiretsut” 155-157
Yrityssotilaat 104
Yritysten ammattiliitot 150-151
Yritysten edut etusijalla 218
Yritysten fuusiot 205-208, 219, 235
Yritysten käyttäytymismallit 262
Yritysten monikansallinen strategia 227-229
Yritysten osakekanta 113
Yritysten tasetilanne 366
Yritysten verotus 260-261

Z

Zaibatsut 54-55, 155-156

Ä

Ääninauhurien vienti 254

Ö

Öljykriisit 66, 224